มมร จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System)

พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโสรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

               วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยมีพระครชานนท์ สิรินฺธโร ผู้ช่วยดูแลระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานถึงความสำคัญของระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)ว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จึงได้ดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานด้านระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้บริหารยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงาน

                ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติงาน และเป็นการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในส่วนของระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานที่ทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

               จากนั้น พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) โดยใจความว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) นี้ เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกันจะได้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

               การอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ที่เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและบุคลากรปฏิบัติงานด้านงบประมาณ วิทยาเขต วิทยาลัย และศูนย์การศึกษา โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด เป็นผู้บรรยาย

               การอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ให้กับหน่วยงานอื่นอีกมีรายละเอียดดังนี้ 

               วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System)  สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานด้านระบบการเงิน (ฝ่ายการเงินและบัญชี)               วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานด้านระบบการเงิน (หน่วยงานที่ขอเบิกงบประมาณ)               วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี (ฝ่ายการเงินและบัญชี)               วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานด้านระบบคลังพัสดุ (ฝ่ายพัสดุ)