มมร จัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

      มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๒๓๓ รูป/คน จาก ๖ กลุ่มงาน ประกอบด้วยระดับบริหาร ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มและบุคลากร ประกอบด้วย กลุ่มงานนโยบาย แผนและงบประมาณ กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานวิเคราะห์งานบุคคล กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานห้องสมุด

      ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสัมมนา ได้กำหนดเนื้อหาความรู้สำหรับการประชุมสัมมนาออกเป็น ๒ ส่วน คือ ภาคความรู้และภาคกิจกรรม ในส่วนของภาคความรู้นั้นประกอบด้วยด้านงบประมาณ ได้แก่ นโยบายการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ด้านการพัสดุ การเงินและบัญชี ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบและหลักเกณฑ์ทางการเงินและบัญชี

      นอกจากนั้นยังมีด้านการบริหารทั่วไปและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการห้องสมุด และด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร การปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อองค์กร ความเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ศีลธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่วนภาคกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติการ (workshop) กลุ่มงาน ๖ กลุ่มงาน และยังมีกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ ตามแนวคิดระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์

       ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ คือ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานของกลุ่มงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาต่อยอดความรู้จากการประชุมสัมมนา คือ ข้อมูลความรู้สำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และคู่มือปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน