วัตถุประสงค์

     เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจหลัก ฝ่ายพัสดุมีวัตถุประสงค์ ดังนี้     1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์    2. พัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนการสอน    3. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ    4. จัดเก็บข้อมูลเพื่อทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี

ประวัติความเป็นมา

     ในระยะ เวลาเริ่มแรกของการก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ เดิมมีชื่อเรียกว่า สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสำนักงานเลขาธิการ แบ่งเป็นกองกลางและกองคลัง โดยกองคลังทำหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ      ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย ยกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      ต่อมามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2541 เพื่อจัดระเบียบการบริหารงานให้ชัดเจนและเหมาะสม ได้ยกเลิกสำนักงานเลขาธิการ และจัดตั้งสำนักงานอธิการบดีขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2541 ให้แบ่งส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 1. กองกลาง 2. กองแผนงาน 3. กองบริการการศึกษา 4. กองพัฒนานักศึกษาเมื่อ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 […]