วัตถุประสงค์

     เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจหลัก ฝ่ายพัสดุมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

    1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
    2. พัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนการสอน
    3. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
    4. จัดเก็บข้อมูลเพื่อทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี