ติดต่อ

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(B7.3)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02 -444 – 6000 ต่อ 1116 – 1119