ฝ่ายพัสดุจัดโครงการอบรมสัมมนาเทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการอบรมสัมมนาเทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุภาครัฐ  ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันการทุจริต ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ กฏกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ซึ่งโครงการนี้แบ่งการจัดงานเป็นสองครั้ง คือในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ และระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมการอบรม