เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ


เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ

  • ความหมายการกำหนดขอบเขตของงาน
  • องค์ประกอบ หรือ รายละเอียดที่ควรกำหนดในขอบเขตงานพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
  • ใคร ? มีหน้าที่จัดทำขอบเขตงานพัสดุ ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย
  • ข้อคลาดเคลื่อน
  • ความเข้าใจผิดในการปฏิบัติงาน