คู่มือการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1

แหล่งที่มา
กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กรมบัญชีกลาง
พฤศจิกายน 2563
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/d56357d6-a90d-4e39-b093-11404014608e/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8+%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3+%282.12.63%29.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d56357d6-a90d-4e39-b093-11404014608e-noyBcGf