เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ ความหมายการกำหนดขอบเขตของงาน องค์ประกอบ หรือ รายละเอียดที่ควรกำหนดในขอบเขตงานพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ใคร ? มีหน้าที่จัดทำขอบเขตงานพัสดุ ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย ข้อคลาดเคลื่อน ความเข้าใจผิดในการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1

แหล่งที่มากลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางกรมบัญชีกลางพฤศจิกายน 2563http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/d56357d6-a90d-4e39-b093-11404014608e/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8+%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3+%282.12.63%29.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d56357d6-a90d-4e39-b093-11404014608e-noyBcGf

คู่มือ แนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

คู่มือ แนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มา คู่มือ : กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางเดือนกันยายน 2561