มมร จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System)

พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโสรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม                วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น […]

มมร จัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๒๓๓ รูป/คน จาก ๖ กลุ่มงาน ประกอบด้วยระดับบริหาร ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มและบุคลากร ประกอบด้วย กลุ่มงานนโยบาย แผนและงบประมาณ กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานวิเคราะห์งานบุคคล กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานห้องสมุด       ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสัมมนา ได้กำหนดเนื้อหาความรู้สำหรับการประชุมสัมมนาออกเป็น ๒ ส่วน คือ ภาคความรู้และภาคกิจกรรม ในส่วนของภาคความรู้นั้นประกอบด้วยด้านงบประมาณ ได้แก่ […]

1 2 3