ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)