สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน มีนาคม 2565)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน กุมภาพันธ์ 2565)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine